22. May 2024

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU
SPORDIKLUBI MERCURY PÕHIKIRI

1. ÜHINGU NIMI JA ASUKOHT
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Spordiklubi MERCURY.
1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik Tallinn.
1.3 Ühingul on oma sümboolika ja selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

2. ÜHINGU EESMÄRK
2.1 Ühing ei taotle majandusliku tulu saamist. Ühingu õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb tema kustutamisega registrist. Ühing on vabatahtlikkuse alusel tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses EV seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast.
1. Ühingu eesmärk on spordiklubi liikmete omavaheliste sõprussidemete hoidmine ja tugevdamine ning jõudmine jalgpallis ja orienteerumises sportlike tulemusteni.
2.2 Ühingu eesmärgi saavutamiseks seatakse järgmised ülesanded:
2.2.1 Ühingu tegevusest huvitatud isikute koondamine ning ühendamine;
2.2.2 korraldab võistlusi ja üritusi teiste sarnaste klubidega, võtab osa jalgpalli ja orienteerumisvõistlustest, korraldab ühistreeninguid, õppe ja treeningkogunemisi ning muid seltskondlikke üritusi, hangib treeninguteks ja võislusteks vajalikku spordi- ja muud varustust, palkab võimaluse korral treenereid ja juhendajaid.
2.2.3 sõlmib sponsorlepinguid ja võtab vastu varalisi annetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt treeninguteks ja võistlusteks vajaliku varustuse omandamiseks ning treenerite ja juhendajate palkamiseks.

3. ÜHINGU VARA
3.1 Ühingu vara tekib sisseastumis- ja liikmemaksudest, füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlikest toetustest ja annetustest, riigi- ja kohaliku eelarve sihtotstarbelistest eraldistest, Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest laekuvatest summadest.

4. ÜHINGU LIIKMED
4.1 Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.
4.2 Ühingu toetajateks võivad olla kõik Ühingu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad füüsilised ja juriidilised isikud. Toetajate ja Ühingu suhted rajatakse koostöölepingutele, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused. Toetajatele ei laiene käesoleva põhikirja sätted.
4.3 Ühingu liikmeks astumiseks ning toetajaks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta üldkoosolek teeb otsuse 10 päeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühingu liikmemaksude tasumise täiendavad tingimused ja korra kehtestab üldkoosolek.
4.4 Ühingu liikmetel on õigus:
4.4.1 osaleda Ühingu tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasa aitamiseks;
4.4.2 osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Ühingu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;
4.4.3 esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Ühingu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
4.4.4 lahkuda Ühingu liikmeskonnast.
4.5 Ühingu liikmed on kohustatud:
4.5.1 järgima Ühingu põhikirja ning teisi valitavate organite ja ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte,
4.5.2 osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
4.5.3 tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;
4.5.4 kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühingu vara;
4.5.5 hüvitama Ühingule oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivatele seadustele.
4.6 Ühingu liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada.
4.7 Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda, kusjuures tasutud liikmemaks ei kuulu tagastamisele.

5. ÜHINGU JUHTIMINE
5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
5.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1 põhikirja muutmine;
5.2.2 Ühingu eesmärgi muutmine;
5.2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine;
5.2.4 Ühingu liikmete vastuvõtmise ja lahkumise ning väljaarvamise otsustamine;
5.2.5 juhatuse liikmete, juhatuse esimehe määramine;
5.2.6 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
5.2.7 Ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
5.2.8 teiste samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingutega liitumise ja neist lahkumise otsustamine;
5.2.9 Ühingu ümberkujundamise, jagunemise, ühinemise ja lõppemise otsustamine.
5.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
5.4 Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmete arvust.
5.5 Igal Ühingu liikmel on 1 hääl.
5.6 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.7 Juhatus juhib ja esindab Ühingut. Juhatusel võib olla 3 kuni 7 liiget.
5,8 Juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat.
5.9 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.
5.10 Juhatuse pädevusse kuulub:
5.10.1 üldkoosolekute ettevalmistamine ja üldkoosolekute otsuste elluviimine;
5.10.2 kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsuste alusel;
5.10.3 Ühingu komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
5.10.4 Ühingu ürituste eelarve, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude ja juhendite kinnitamine ning muude spordiliikumist puudutavate üldküsimuste lahendamine;
5.10.5 Ühingu tegevussuundade väljatöötamine.
5.11 Juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
5.12 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.13 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
5.14 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

6. LÕPETAMINE
6.1 Ühing lõpetatakse:
6.1.1 üldkoosoleku otsusega;
6.1.2 pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
6.1.3 Ühingu liikmete vähenemisel alla kahe.
6.2 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
6.3 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
6.4 Ühingu likvideerijad avaldavad viivitamata teate Ühingu likvideerimis-menetlusest Riigi Teataja Lisas. Teadaolevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate.
6.5 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosolekul otsusega selleks õigustatud isikute vahel.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 02. mail 2000.a.